Reteaua nationala Raisense » Politici si proceduri

Politici ºi Proceduri

Acest document conþine politicile ºi procedurile care vor guverna relaþia dumneavoastrã cu SC Raisense Concept SRL. Este responsabilitatea dumneavoastrã sã le citiþi ºi sã le înþelegeþi înainte de a semna un contract cu aceastã companie.
Toate notele de subsol apar la finalul documentului.

1. INTRODUCERE

1.1 În cele ce urmeazã, „un potenþial membru” (indiferent dacã este o persoanã, o companie sau o asociaþie) este numit dumneavoastrã, al dumneavoastrã, Membru sau Partener. SC Raisense Concept Srl., o societate din Romania, cu sediul social în Caraclãu 113, judet Bacãu, este numitã “Compania”, aceasta incluzând ºi toate filialele din grupul de companii Raisense. Societatea localã afiliatã Raisense Concept care opereazã în localitatea dumneavoastrã de reºedinþã principalã este numitã Centru Local.
1.2 Condiþiile specifice de localitate, pe care trebuie sã le acceptaþi în localitatea dumneavoastrã de reºedinþã principalã, sunt precizate în notele de subsol de la sfârºitul acestui document. Ori de câte ori se face referire la Raisense ca atare (inclusiv la toate activitãþile tuturor filialelor grupului de companii Raisense), ºi nu la Companie sau la Centru Local, în mod special, este folosit termenul colectiv Raisense.
1.3 În beneficiul reciproc al afacerii dumneavoastrã ºi al afacerilor Raisense ºi ale altor Membri sau Parteneri ai acesteia, dumneavoastrã sunteþi de acord sã vã conformaþi urmãtoarelor proceduri, aºa cum sunt acestea modificate periodic. Aceste Politici ºi Proceduri, împreunã cu Planul de Recompensare al Rețelei(P.R.R.) ºi Contractului de Membru/Partener al Raisense, formeazã Contractul tipãrit între Companie, Membru/Partener ºi Centru Local. Dacã aveþi nevoie de ajutor pentru înþelegerea acestor proceduri, vã rugãm sã contactaþi oficiile Raisense.

2. CUM DEVENIÞI MEMBRU/PARTENER

2.1 Cu condiþia sã aveþi vârsta legalã pentru a încheia un contract, puteþi deveni MEMBRU/PARTENER în localitatea dumneavoastrã de reºedinþã prin primirea unui Portofoliu de Afaceri Raisense, din partea unui Membru/Partener Raisense ºi semnarea Acordului de MEMBRU/PARTENER. O datã ce acest Acord a fost acceptat, puteþi desfãºura Activitãþi specifice de MEMBRU sau PARTENER în localitatea dumneavoastrã de reºedinþã principalã ºi pe întreg teritoriul þãri.
Activitãþile specifice de MEMBRU constau în:
Politici ºi Proceduri
(i) Efectuarea de cumpãrãturi sau comenzi online, en gros sau en detail în cadrul oricãrei Reþele a Companiei ºi solicitarea în baza prezentãrii dovezii de MEMBRU a instrumentelor de recompensare;
(ii) Inregistrarea ºi creearea unui grup propriu de noi MEMBRI sau PARTENERI;
(iii) Dãruirea sau distribuirea în orice mod, a instrumentelor sau serviciilor Companiei, a mostrelor de produse sau a materialelor promoþionale;
(iv) Gestionarea, informarea sau invitarea unor potenþiali MEMBRI sau PARTENRI  la ºedinþe de prezentare a oportunitãþilor, a instrumentelor sau la ºedinþe de pregãtire; sau
(v) Primirea sau promisiunea primirii de Bonusuri, participãri prezente sau viitoare la proprietate, sau alte consideraþii din partea oricãrei Retele de Distribuþie.
(vi) Solicitarea plaþii si ridicarea sumelor aferente instrumentelor de recompensare obþinute. Plata se poate efectua doar prin transfer bancar sau mandat.
Activitãþile ºi obligaþiile specifice de PARTENER constau în:
Politici ºi Proceduri
(i) Vânzarea produselor ºi serviciilor proprii prin intermediul rețelei Raisense cãtre toþi MEMBRI acesteia și recompensarea acestora prin instrumentele specifice emise ºi aprobate de Raisense.
(ii) Înmânarea de instrumente de recompensare pentru fiecare cumpãrãturã efectuatã de cãtre un MEMBRU a rețelei Raisense identificat prin instrument specific emis ºi aprobat de Raisense.
(iii) Efectuarea de cumpãrãturi sau comenzi online, en gros sau en detail în cadrul oricãrei Reþele a Raisense sau Distribuitori PARTENERI ai Companiei;
(iv) Inregistrarea ºi crearea unui grup propriu de noi MEMBRI sau PARTENERI;
(v) Dãruirea sau distribuirea în orice mod, a instrumentelor sau serviciilor Companiei, a mostrelor de produse sau a materialelor promoþionale;
(vi) Gestionarea, informarea sau invitarea unor potenþiali MEMBRI sau PARTENRI  la sedinþe de prezentare a oportunitãþilor, a produselor sau la ºedinþe de pregãtire; sau
(vii) Primirea sau promisiunea primirii de Bonusuri, participãri prezente sau viitoare la proprietate, sau alte consideraþii din partea oricãrei Rețele de Distribuþie.
(viii) Orice partener este responsabil pentru asigurarea stocului suficient de instrumente de recompensare a membrilor pentru cumpãrãturile efectuate de la acesta.
2.2 Puteþi sã deveniþi MEMBRU Business ºi sã primiþi beneficiile suplimentare ale unui MEMBRU la nivel Business prin îndeplinirea ºi acceptarea condiþiilor de calificare la nivelul business descrise în P.R.R. (Planul de Recompensare al Rețelei)..
2.3 Dacã doriþi sã conduceþi o afacere într-una sau mai multe þãri, trebuie sã aveþi acceptul Companiei ºi trebuie sã cunoaºteþi ºi sã vã conformaþi tuturor legilor ºi regulamentelor aplicabile ale acelei þãri.
2.4 Cu excepþia cazului în care Compania a interzis în mod expres toate activitãþile pre-marketing pentru o anumitã þarã, puteþi sã întreprindeþi anumite activitãþi anterior deschiderii oficiale a unei Þãri Autorizate. Asemenea activitãþi sunt limitate la oferirea de cãrþi de vizitã ºi la desfãºurarea, organizarea sau participarea la ºedinþe în care numãrul de participanþi, inclusiv dumneavoastrã, la orice întâlnire, nu este mai mare de (5) cinci. Alte activitãþi - precum, dar fãrã a se limita la activitãþi de marketing ºi de distribuþie a produselor sau a oportunitãþilor de afaceri sunt interzise, cu excepþia cazului în care este obþinutã o permisiune specialã din partea Companiei.

3. OPORTUNITATEA DE AFACERI

3.1 Sunteþi de acord sã profitaþi de instrumente si sã oferiþi mai departe și altor persoane din anturajul dumneavoastrã dreptul de beneficiere a serviciilor Raisense ºi sã vã familiarizaþi cu acestea. Sunteþi de acord sã oferiþi servicii personalizate de informare prin conducerea afacerii dumneavoastrã într-un mod etic. Pentru a vã construi afacerea, trebuie, de asemenea, sã vã familiarizaþi cu nivelurile MEMBRU sau PARTENER ºi cu P.R.R. (Planul de Recompensare al Rețelei).
3.2 Sunteþi propriul dumneavoastrã angajator ºi nu sunteþi autorizat sã obligaþi Raisense sau sã vã obligaþi în numele sãu. În calitate de întreprinzãtor independent, puteþi sã lucraþi cum ºi când doriþi, cu excepþia situaþiilor prevãzute în acest contract. Sunteþi responsabil pentru toate cheltuielile ocazionate de desfãºurarea afacerii dumneavoastrã, precum impozite, TVA ºi asigurãri. Raisense vã poate cere sã faceþi dovada cã sunteþi înregistrat conform legii ca întreprinzãtor independent, în scopul plãtirii comisioanelor.
3.3 Pentru vânzãrile cãtre Membri, în cazul Partenerilor, trebuie sã eliberaþi ºi sã acceptaþi termenii unui instrument de recompensare aprobat de Raisense.
3.4 Nu vi se garanteazã un venit anume, ºi nici nu vi se asigurã vreun nivel de profit sau de succes. Profitul ºi succesul dumneavoastrã pot veni numai din exploatarea instrumentelor și comisioane de rețea Raisense obținute în urma efectuãrii de cumpãrãturi în rețeaua Raisense, vânzarea produselor proprii, în cazul Partenerilor, sau din comisioane obținute din rețeua dezvoltatã de dumneavoastrã prin care se efectueazã vânzãri. Compania este de acord sã vã plãteascã comisioanele pentru cumpãrãturi în baza instrumentelor de recompensare obținute de la Parteneri, aºa cum este prevãzut în ediþia curentã a P.R.R., fãcute de persoane introduse direct sau indirect de dumneavoastrã în orice localitate pe care Compania a declarat-o deschisã pentru afaceri ºi în care sunteþi autorizat sã faceþi afaceri. Sunteþi de acord sã acceptaþi plãþi de la Companie sau de la agentul sãu de platã în localitatea dumneavoastrã de reºedinþã principalã sau în oricare altã localitate în care exista un Centru Local, confirmatã de dovada identitãþii dumneavoastrã.
3.5 Nu veþi fi retribuit din rețea pentru simpla inregistrare a unui MEMBRU/PARTENER sau introducerea a altor MEMBRI/PARTENERI în Rețeaua Raisense. Situaþiile comisioanelor, care prezintã remuneraþia câºtigatã de dumneavoastrã, vã vor fi furnizate lunar. Situaþiile vor include ºi o listã a MEMBRILOR/PARTENERILOR din organizaþia dumneavoastrã prin care s-au efectuat vânzãri. Aceastã listã este proprietatea Companiei, licenþa asupra acesteia fiind acordatã Centrului Local; dumneavoastrã vã este acordatã o sub-licenþã pentru a o folosi în afacerea dumneavoastrã personalã. Aceasta este confidenþialã; nu aveþi dreptul sã o copiaþi sau sã o transferaþi nici unui terþ. În cazul folosirii abuzive, Raisense Local poate pretinde sã-i fie returnate toate situaþiile. Trebuie sã returnaþi lista completã cãtre Raisense Local, la cererea acesteia. Orice sumã pe care Raisense v-o datoreazã poate fi compensatã cu sumele pe care dumneavoastrã i le datoraþi
3.6 Nu vi se acordã niciun fel de exclusivitate teritorialã.

4. CONTRACTUL DUMNEAVOASTRÃ

4.1 Prezentul Contract este individual ºi nu poate fi cedat sau transferat nici unui terþ fãrã acordul scris al Companiei ºi al Raisense Local. Puteþi, în orice moment, sã participaþi la sau sã primiþi venituri din mai mult de o organizaþie (grup propriu) de Distribuþie Raisense.
4.2 Pot fi încheiate un numãr nelimitat de Contracte de MEMBRU/PARTENER într-o familie sau în numele unei singure persoane. Dacã o un grup este deþinut în comun de douã sau mai multe persoane (asociaþi sau soþi / concubini), acestea sunt de acord sã fie asociaþi ºi sã aibã faþã de Raisense responsabilitãþi comune ºi indivizibile pentru acþiunile lor.
4.3 Nu puteþi sã solicitaþi sau sã îndemnaþi un alt MEMBRU pe care nu l-aþi coordonat sã cumpere ºi sã dezvolte, sã cumpere alte produse sau servicii decât cele oferite de PARTENERII Raisense.
4.6 Nu puteþi sã solicitaþi sau sã atrageþi MEMBRI fãrã a fi MEMBRU care a obþinut acest drept.
4.8 Prin prezenta sunteþi de acord ºi consimþiþi cã datele personale specificate în acest Contract, precum ºi datele personale colectate în executarea acestui Contract ºi a Activitãþilor dumneavoastrã de rețea, sunt necesare Companiei pentru a opera ºi a coordona reþeaua de distribuþie Raisense ºi pentru a-ºi îndeplini obligaþiile asumate prin acest Contract. Datele colectate sunt folosite de departamentele interne ºi externe ale Companiei, care iau parte la gestionarea reþelei de distribuþie. Acestea pot fi transferate în afara Spaþiului Economic European în scopul procesãrii de cãtre Companie. Pot fi transferate altor MEMBRI sau PARTENERI, în conformitate cu prevederile acestui Contract. Puteþi avea acces la datele personale ºi, dacã sunt incorecte, le puteþi corecta.

5. OBLIGAÞIILE DUMNEAVOASTRÃ

5.1 Rãspundeþi personal pentru cunoaºterea ºi respectarea tuturor legilor naþionale, statale, municipale ºi locale ºi sunteþi de acord sã urmaþi cursurile necesare pentru a vã conduce afacerea în mod legal, etic, efectiv ºi conform acestor Politici ºi Proceduri.
5.2 Nu puteþi, în niciun caz, sã acþionaþi în numele sau sã obligaþi Compania.
5.3 Sunteþi de acord sã respectaþi Codurile emise de Asociaþiile de Vânzare Directã locale ºi multinaþionale
5.4 Sunteþi de acord sã þineþi o evidenþã corectã a actiunilor dumneavoastrã de cumpãrãturi ºi pãstrare a instrumentelor de recompensare în rețeaua Raisense ºi sã o puneþi la dispoziþia Companiei pentru verificare ºi platã, voit sau în cazul în care vi se va cere. Sunteþi de acord sã comunicaþi imediat Companiei orice modificare a datelor dumneavoastrã personale care apar în formularul Contractului sau în alt document, imediat ce apar.
5.5 Sunteþi de acord sã nu faceþi nicio afirmaþie eronatã, exageratã sau falsã în legãturã cu oportunitatea de afaceri disponibilã prin intermediul Companiei. Înainte de a informa, sunteþi de acord sã urmaþi cursurile care vã sunt necesare pentru a putea coordona ºi furniza sprijinul adecvat persoanelor pe care le coordonaþi. Nu puteþi folosi practici de recrutare neloiale, înºelãtoare sau care ar induce în eroare. Orice descriere a activitãþii de rețea sau a câºtigurilor trebuie sã se bazeze pe realitãþile din documentele tipãrite în materialele publicate de Companie.
5.6 Sunteþi de acord sã nu faceþi nicio afirmaþie eronatã, exageratã sau falsã în legãturã cu activitatea reþelei ºi sã nu le descrieþi în alþi termeni decât cei folosiþi în documentaþia curentã a Companiei.
5.7. PARTENERII sunt obligați sã respecte condiþiile de recompensare a MEMBRILOR cumpãrãtori ai rețelei Raisense.

6. PUBLICITATE PENTRU OPORTUNITATEA DE AFACERI ªI PENTRU PRODUSE

6.1 Orice INSTRUMENTE sunt emise de cãtre Companie, ele intrând în posesia MEMBRILOR / PARTENERILOR reþelei prin metode de vânzare directã sau metode agreate de Companie, conform Acord MEMBRU/PARTENER, P.R.R sau alte acte adiþionale între Companie ºi MEMBRU/PARTENER. Pot fi fãcute emiteri de instrumente de recompensare atât cãtre PARTENERII Raisense, firme de servicii, magazine de desfacere produse, producãtori ºi distribuitori, ºi în general orice firmã ce încaseazã bani în schimbul produselor și serviciilor, cât ºi MEMBRILOR.
6.2 Orice instrument poate fi obtinut de cãtre Membrii reþelei prin plata produselor ºi serviciilor puse la dispoziþie de cãtre PARTENERII din rețeaua Raisense în condiþii impuse de cãtre aceºtia, cu respectarea condiþiilor minime impuse de Companie.
6.3 Nu puteþi sã folosiþi numele sau mãrcile comerciale ale Companiei, decât cu scopul promovãrii instrumentelor Raisense. Sunteþi de acord cã numele ºi mãrcile comerciale ale Companiei sunt proprietatea Companiei ºi sunteþi de acord sã nu le încãlcaþi în niciun fel. Când promovaþi oportunitatea de afaceri sau instrumentele, sunteþi de acord sã folosiþi numai documentaþia sau alte materiale publicitare aprobate de Centrul Local sau materiale promoþionale aprobate de Companie.
6.4 Documentaþia Companiei este protejatã de drepturile de autor ºi nu poate fi reprodusã fãrã aprobare scrisã.
6.5 Puteþi, ºi este recomandat sã faceþi reclamã produselor ºi serviciilor, dacã aceasta face referire strictã la oportunitatea de afaceri sau la instrumentele afacerii
6.6 Nu puteþi sã emiteþi, sã copiaþi, sã schimbaþi sau sã modificaþi în orice alt mod instrumentele emise de Companie. De asemenea, sunteþi de acord sã le înmanaþi numai MEMBRILOR reþelei ce se identificã prin Instrumentul specific (CARD).
6.7 Nu puteþi sã folosiþi cãrþi de vizitã sau alte materiale promoþionale personalizate care conþin numele comerciale sau logo-ul Companiei dacã nu sunt produse de Companie sau aprobate în mod expres de Companie.
6.8 Trebuie sã folosiþi numai site-urile web de INFORMARE, site-urile corporative ºi instrumentele web (de ex.,Paginile Web Locale, Paginile Web Nationale, Paginile Web Personale, etc.) produse sau aprobate de Companie atunci când promovaþi produsele ºi serviciile incluse în rețeaua Companiei prin Internet. În plus, vã este permis sã creaþi site-uri generice privind oportunitatea de afaceri ºi / sau pagini splash generice cu legãturi la site-urile Companiei sau la un Centru de Afaceri. Aceste pagini generice pot sã conþinã mãrcile comerciale ale Companiei sau alt material protejat de drepturile de autor ºi pot conþine informaþii despre Companie, produsele sau activitãþile acesteia sau imagini ale produselor ori ale clãdirilor / personalului Corporaþiei doar cu aprobarea expresã a Companiei.  În caz contrar, Compania vã poate cere sã ºtergeþi site-ul web care încalcã politicile Raisense, ºi poate, de asemenea, lua alte mãsuri disciplinare împotriva dumneavoastrã, în conformitate cu Paragraful 9 din aceste Politici ºi Proceduri. Site-ul dumneavoastrã face, de asemenea, obiectul urmãtoarelor restricþii:
(i) Dacã aþi obþinut anterior aprobarea Companiei, puteþi sã creaþi propriile dumneavoastrã site-uri de Internet independente pentru promovarea produselor / serviciilor Rețelei Companiei ºi a oportunitãþii de afaceri. Totuºi, toate asemenea siteuri și orice modificãri ale acestora trebuie sã fie mai întâi verificate ºi aprobate ca materiale promoþionale, conform paragrafului 6.7 din aceste Politici ºi Proceduri ºi sã poarte un sigiliu de verificare desemnat de Companie. Schimbãrile fãcute site-ului dupã obþinerea sigiliului de verificare iniþial sunt condiþionate de obþinerea unei autorizaþii scrise de la un reprezentant al Departamentului privind Modul de Acþiune al MEMBRILOR și PARTENERILOR.
(ii) Nu puteþi sã includeþi niciun drept de proprietate intelectualã sau informaþie protejatã ale Companiei în domeniile / adresele URL sau în meta-tag-urile site-urilor dumneavoastrã sau în site-uri generice privind oportunitaþile de afaceri. În plus, drepturile de proprietate intelectualã sau informaþiile protejate nu pot fi folosite ca imagine de fundal pe niciun site gãzduit de Companie sau site generic privind oportunitãþile de afaceri.
(iii) Nu puteþi sã vã înregistraþi site-urile în motoare de cãutare sau directoare web care folosesc orice drept de proprietate intelectualã sau informaþie protejatã.
(iv) Trebuie sã vã promovaþi site-urile Internet gãzduite de Companie sau generice numai prin contacte personale directe. În plus, vã este interzis sã transmiteþi informaþii privind site-ul dumneavoastrã persoanelor care nu au cerut în mod special informaþii despre oportunitatea de afaceri ºi / sau produsele Companiei (de ex., publicitate nesolicitatã).

7. COMENZI DE INSTRUMENTE, VÂNZÃRI, RETURNÃRI

7.1 Puteþi sã comandaþi INSTRUMENTE pentru promovarea afacerii sau instrumente de recompensare de la Centrul Local conform condiþiilor sale curente de vânzare pentru PARTENERI.
7.2 Centrul Local este de acord sã depunã toate eforturile pentru a vã onora cu promptitudine comenzile la primirea plãþii, cu condiþia ca instrumentele sã fie disponibile în stoc. Centrul Local îºi rezervã dreptul de a schimba preþurile, gama ºi caracteristicile instrumentelor atunci când considerã necesar. Compania va anunþa MEMBRII ºi PARTENERII în legãturã cu schimbarea survenitã cu minim 30 de zile înainte ca acestea sã intre în vigoare.
7.3 Centrul Local îºi rezervã dreptul de a refuza sã vã emitã dacã va considera cã deþineþi sau încercaþi sã deþineþi un stoc excesiv. Sunteþi de acord sã aveþi numai un stoc rezonabil de instrumente, adicã o cantitate pe care o puteþi împãrþi sau folosi în mod rezonabil într-o perioadã de timp ºi în cerinþele pieþii.
7.4 Pentru achiziþiile dumneavoastrã en gros de la Centrul Local, se aplicã urmãtoarele:
(i) Centrul Local este de acord sã schimbe cu instrumente noi ºi pe cheltuiala sa orice produs deficitar sau deteriorat în timpul livrãrii, cu condiþia sã o anunþaþi în scris în termen de 90 zile de la data cumpãrãrii.
(ii) Centrul Local este de acord sã ramburseze 90% din preþul cumpãrãturilor en gros (incluzând TVA/taxe, în cazul în care sunt plãtite în avans, cu excepþia taxelor de transport, comisioane ºi alte beneficii privitoare la acea achiziþie) pentru orice instrument (cu excepþia materialelor promoþionale personalizate) pe care îl returnaþi în termen de douãsprezece luni de la data achiziþionãrii. Instrumentele (cu excepþia materialelor promoþionale personalizate) returnate Companiei în 30 de zile de la data achiziþionãrii vor fi rambursate 100% (incluzând TVA/taxe, în cazul în care sunt plãtite in avans, cu excepþia taxelor de transport, comisioane ºi alte beneficii privitoare la acea achiziþie). Pentru toate rambursãrile, trebuie sã obþineþi un numãr de Autorizaþie de Returnare a Mãrfii (RMA). Pentru a obþine numãrul RMA trebuie sã prezentaþi factura. Veþi returna cãtre Centrul Local instrumentele pe cheltuiala dumneavoastrã; acestea trebuie sã fie în stare bunã, astfel încât sã poatã fi revândute ca nou; astfel instrumentele trebuie sã fie nedeteriorate, sã poatã fi repuse în vânzare ºi re-stocabil în categoria instrumente sau Materiale de Afaceri (în cazul în care nu este personalizat). Alternativele de rambursare acceptate includ, fãrã a se limita la, urmãtoarele:
Creditul companiei, cec bancar, transfer bancar sau alimentarea cardului de credit. Forma de rambursare va fi bazatã pe procedurile de platã locale ºi forma originalã de platã, cu excepþia cazului în care Centrul Local este notificat în scris, solicitându-i-se o altã formã de platã faþã de cea originalã. Rambursarea va fi fãcutã doar solicitantului original.
(iii) Instrumentele vândute sub forma pachetelor la un preþ redus nu pot fi returnate în cazul în care nu este returnat întregul pachet, complet ºi nedeteriorat, astfel încât sã poatã fi repus în vânzare. Nu este posibil sã returnaþi un singur instrument dintr-un pachet întreg de instrumente achiziþionat la preþ redus.

8. RESPONSABILITATEA PENTRU CALITATEA INSTRUMENTELOR

8.1 Compania va prelua asupra sa reclamaþiile rezultate din folosirea instrumentelor: carduri, tichete, materiale promotionale.
8.2 Compania îºi va asuma responsabilitatea în limitele rezonabile în cazul MEMBRILOR sau PARTENERILOR împotriva cãrora se face reclamaþie datoritã instrumentelor emise de Companie..
8.3 Compania îºi va asuma responsabilitatea asupra cheltuielilor MEMBRILOR, numai dacã instrumentele au fost folosite în conformitate cu aceste Politici ºi Proceduri ºi în conformitate cu instrucþiunile Companiei referitoare la modul de folosire ºi de vânzare a produselor și serviciilor respective.
În consecinþã, Compania poate refuza sã-ºi asume responsabilitatea dacã folosiþi inadecvat sau modificaþi instrumentul, sunteþi neglijent sau faceþi afirmaþii necorespunzãtoare despre Companie și activitatea acesteia.

9. ÎNCÃLCAREA OBLIGAÞIILOR CONTRACTUALE

9.1 Dacã un MEMBRU sau PARTENER a încãlcat oricare dintre termenii sau condiþiile Companiei înscrise în Reguli ºi Condiþii, P.R.R. sau alte acte adiþionale ºi reguli emise, Compania poate decide sã rezilieze Contractul sau sã impunã sancþiuni într-unul sau mai multe din urmãtoarele moduri, fãrã limitare:
(i) Avertisment scris prin care se specificã faptul cã alte încãlcãri vor putea atrage alte sancþiuni;
(ii) Perioadã de probã, care poate include condiþia sã întreprindeþi acþiuni corective. Compania poate verifica respectarea acestui Contract;
(iii) Retragerea sau refuzarea unei distincþii, refuzarea recunoaºterii în publicaþiile Companiei sau interdicþia de a participa la evenimentele ºi acþiuni coordonate de Companie pe o perioadã de timp determinatã sau pânã la îndeplinirea condiþiilor cerute;
(iv Suspendarea anumitor privilegii, inclusiv, dar fãrã a se limita la înregistrarea unei comenzi, participarea la programele Companiei, avansarea în P.R.R sau participarea în calitate de MEMBRU Business sau Partener;
(v) Reþinerea comisioanelor pentru o perioadã de timp determinatã sau pânã când sunt îndeplinite anumite condiþii;
(vi) Aplicarea de penalitãþi sau alte sancþiuni permise de lege;
(vii) Actiuni în instanþã sau alte mãsuri de remediere permise de lege.
9.2 Urmãtoarea procedurã se aplicã atunci când Compania cerceteazã o încãlcare sau altã plângere ori o cerere de mediere:
(i) Compania va trimite o notificare formalã scrisã privind intenþia sa de a aplica sancþiuni pentru o abatere.
(ii) Compania vã va acorda 20 (douãzeci) de zile de la data trimiterii scrisorii de notificare pentru a înainta spre verificare cazul dumneavoastrã Comitetului de Verificare a Conduitei MEMBRILOR si PARTENERILOR.
(iii) Pe baza oricãror informaþii obþinute din surse colaterale, din cercetarea faptelor de cãtre Companie sau din rãspunsurile dumneavoastrã, Compania va lua o decizie cu privire la sancþiunea adecvatã, care poate include rezilierea contractului. Compania îºi rezervã dreptul de a aplica sancþiuni pentru încãlcãri ale Contractului de la caz la caz. Compania vã va anunþa imediat decizia sa. Orice sancþiune va intra în vigoare de la data trimiterii notificãrii.
(iv) MEMBRUL/PARTENERUL poate sã conteste decizia în cadrul unei Verificari Interne a Contestaþiilor.
(v) Orice litigii sau pretenþii rezultate din prezentul Contract care nu sunt rezolvate prin procedura de mai sus sau litigii între MEMBRI/PARTENERI rezultate din relaþii de afaceri în calitate de contractanþi ai Raisense vor fi supuse medierii în localitatea anunþatã de cãtre Companie, iar, dacã rezultatul medierii nu este satisfãcãtor ºi litigiul continuã, acesta va fi supus unui arbitraj obligatoriu din aceeaºi localitate
(vi) Procedurile de mai sus se vor aplica afarã numai dacã litigiul intrã în competenþa exclusivã a unei instanþe române.

10. DESPÃGUBIRI

10.1 MEMBRUL/PARTENERUL este de acord sã suporte despãgubirile cuvenite Companiei, pentru orice responsabilitate ce ar putea rezulta din încãlcarea de cãtre dumneavoastrã a oricãror prevederi ale Contractului dumneavoastrã. Compania nu va fi rãspunzãtoare pentru nici un prejudiciu (inclusiv prejudicii indirecte) suferit de MEMBRU/PARTENER ca urmare a rezilierii Contractului de cãtre Companie.

11. DENUNÞAREA CONTRACTULUI

11.1 Aveþi dreptul sã renunþaþi cu efect imediat la acest Contract în termen de 14 zile de la data încheierii lui, prin notificarea în scris a companiei, caz în care aveþi dreptul:
(i) Sã recuperaþi sumele de bani pe care le-aþi plãtit Companiei în conformitate cu prevederile acestui sistem ºi cu acest Contract; ºi
(ii) Sã returnaþi Centrului Local toate produsele (cu excepþia celor personalizate) pe care le-aþi cumpãrat în aceastã perioadã în acest sistem ºi care au rãmas nefolosite, cu condiþia ca astfel de produse nefolosite sã fi rãmas în starea în care au fost la data achiziþionãrii (în condiþia de repunere în vânzare) ºi sã recuperaþi orice sume de bani plãtite pentru aceste produse; ºi
(iii) Sã anulaþi orice servicii pe care le-aþi comandat în aceastã perioadã în acest sistem ºi sã recuperaþi orice sume de bani plãtite pentru asemenea servicii care încã nu v-au fost prestate.
11.2 Pentru a recupera orice sume de bani în conformitate cu paragrafele (i) sau (iii) de mai sus, trebuie sã notificaþi, în 14 zile de la semnarea Contractului, Raisense Local, solicitând rambursarea unor asemenea sume, iar Raisense vã va rambursa aceste sume pe care aþi fi îndreptãþit prin lege sã le recuperaþi într-o perioadã de timp rezonabilã de la data primirii notificãrii.
11.3 Pentru a recupera banii plãtiþi pentru produse, în conformitate cu paragraful (ii) de mai sus, trebuie sã returnaþi toate bunurile, (care nu sunt deja deþinute de Raisense Local) pe care doriþi sã le returnaþi, în 21 de zile de la trimiterea notificãrii de reziliere cãtre Raisense Local.
Dumneavoastrã veþi suporta costurile unei asemenea livrãri. Banii plãtiþi pentru produsele respective sunt plãtibili cãtre dumneavoastrã la momentul predãrii produselor sau imediat, dacã produsele nu v-au fost încã livrate.
11.4 Compania nu este îndreptãþitã sã impunã o taxã de manipulare cu privire la produsele returnate în condiþiile prevãzute în paragraful (ii) de mai sus sau a anulãrii serviciilor în condiþiile prevãzute în (iii) de mai sus.
11.5 Puteþi stabili un nou Contract în cazul în care aþi anulat un contract în 14 zile, dupã o perioada de minim 60 de zile de la rezilierea acestuia.
11.6 Puteþi stabili un nou Contract în cazul în care aþi anulat un contract dupa ce acesta a fost activ mai mult de 14 zile, dupã o perioada de minim 120 de zile de la rezilierea acestuia.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Acest Contract va fi automat reziliat dacã nu v-aþi angajat în nicio “Activitate de rețea” într-o perioadã de 90 de zile.
12.2 Aveþi dreptul sã reziliaþi acest Contract fãrã penalitãþi prin înaintarea unei notificãri scrise ºi semnate Companiei în acest scop. Compania are dreptul sã rezilieze oricând acest Contract dacã încãlcaþi termenii acestuia, prin notificarea dumneavoastrã în scris cu cel puþin 10 zile înainte.
12.3 În cazul în care Compania reziliazã acest Contract, sau dacã îl reziliaþi dumneavoastrã în termen de 14 zile de la data încheierii lui, aveþi urmãtoarele drepturi:
(i) Cu condiþia respectãrii prevederilor acestui Contract care conþin obligaþia dumneavoastrã de a nu concura cu afacerile Companiei dupã încetarea acestui Contract, prevederi care vor continua sã fie în vigoare dupã încetarea acestui Contract, dumneavoastrã veþi fi eliberat de toate obligaþiile contractuale viitoare;
(ii) Dacã, în momentul rezilierii contractului, deþineþi produse comandate în ultimele doisprezece luni pe care doriþi sã le returnaþi, trebuie sã le returnaþi înaintea finalizãrii rezilierii Contractului, conform Secþiunii 7;
(iii) Suma recuperabilã conform acestui paragraf este plãtibilã de cãtre Companie la predarea produselor cãtre Centrul Local sau imediat, dacã produsele sunt deja în posesia Centrului Local;
(iv) Dacã doriþi sã vã exercitaþi drepturile prevãzute în prezentul Paragraf, trebuie sã livraþi toate produsele (care nu sunt deþinute deja de Centrul Local) pe care doriþi sã le returnaþi, într-un termen de 21 de zile de la data rezilierii cãtre Centrul Local; ºi,
(v) Rezilierea nu va fi finalizatã pânã când nu sunt plãtite toate comisioanele, plãþile ºi potenþialele rambursãri.
12.4 La încetarea, din orice motiv, a acestui Contract, veþi fi îndreptãþit sã reþineþi orice comision plãtit cãtre dumneavoastrã în conformitate cu acest Contract. Dacã Raisense v-a rambursat deja toate sumele pe care vi le datora pentru produsele și instrumentele returnate, atunci Compania vã poate cere sã replãtiþi comisioanele imediat sau Compania ar putea sã deducã suma acestor comisioane din oricare sumã pe care Compania trebuie sã v-o achite.
12.5 Drepturile stabilite în acest paragraf al prezentului Contract vã sunt date prin statut ºi se adaugã celor de la încetarea contractului ºi care vã sunt acordate în conformitate cu aceste Politici ºi Proceduri.

13. DIVERSE

13.1 Prezentul Contract este guvernat de legislaþia þãrii în care Centrul Local existã ca ºi companie.
Dacã o prevedere a acestui Contract este consideratã de orice instanþã de judecatã ca fiind neconformã cu legea, nulã sau neexecutabilã, aceasta nu va afecta niciuna dintre celelalte prevederi ale Contractului, care rãmân în vigoare.
13.2 Orice notificare datã conform prezentului Contract va începe sã producã efecte din ziua în care a fost expediatã destinatarului la adresa acestuia aflatã în paragraful de solicitare a acestui Contract sau expediatã la orice altã adresã care a fost notificatã.
13.3 Prezentul Contract conþine termenii stabiliþi în documentele care formeazã prezentul Contract; nu existã termeni orali, sponsorul dumneavoastrã nu este autorizat sã-i schimbe ºi pot fi modificaþi numai în scris.
13.4 Dacã sunteþi pârât în orice acþiune referitoare la activitãþi care rezultã din termenii prezentului Contract, Compania are dreptul ºi libertatea de a hotãrî ºi de a prelua cazul ºi oferi asistenþã ºi îndrumare asupra aspectelor legale ale procedurilor, iar Reprezentantul este de acord sã nu se opunã acestei acþiuni a Companiei.
13.5 Compania îºi rezervã dreptul de a modifica oricare din aceste documente, dar va anunþa orice modificare cu cel puþin treizeci de zile înainte ca aceasta sã intre în vigoare.
13.6 Gestionarea legãturilor: Uneori, oamenii adreseazã întrebãri legate de oportunitatea de afaceri ºi produse direct Companiei. În cazul în care Compania aflã cã respectiva Persoanã a auzit despre Companie de la un anumit MEMBRU sau PARTENER, ce poate fi identificat, Persoana este direcþionatã cãtre acel MEMBRU/PARTENER. Persoanele care nu pot identifica persoana care le-a prezentat Compania sunt direcþionate cãtre MEMBRI Business existenþi. Legãturile sunt gestionate cât mai corect cu putinþã, persoanele care solicitã informatii fiind de obicei direcþionate în localitatea lor de reºedinþã. Compania îºi rezervã dreptul de a lua decizia finalã cu privire la gestionarea legãturilor.

CONSTRUIREA PROPRIEI AFACERI

În calitate de MEMBRU/PARTENER, când vã construiþi organizaþia comercialã, sunteþi de acord sã instruiþi ºi sã ajutaþi MEMBRII pe care îi sponsorizaþi ºi pe aceia din organizaþia dumneavoastrã de vânzãri.
Sunteþi de acord sã îndepliniþi urmãtoarele activitãþi pentru organizaþia dumneavoastrã de vânzãri:
• Sã oferiþi pregãtire regulatã cu privire la folosirea instrumentelor, vânzãri ºi pregatire organizaþionalã, îndrumare ºi încurajare;
• Sã menþineþi contactul cu MEMBRII organizaþiei dumneavoastrã ºi sã fiþi pregãtiþi sã le rãspundeþi la întrebãri;
• Sã faceþi totul pentru ca organizaþia dumneavoastrã sã înþeleagã corect ºi sã respecte toþi termenii contractului cu Raisense ºi legile aplicabile activitãþii sale în þara în care opereazã;
• Sã interveniþi în orice neînþelegere dintre un client ºi un membru al organizaþiei dumneavoastrã ºi sã încercaþi sã o remediaþi cu promptitudine ºi pe cale amiabilã;
• Sã vã asiguraþi cã ºedinþele privind produsele, serviciile ºi oportunitatea de afaceri sunt conduse de membri organizaþiei dumneavoastrã în conformitate cu contractul lor cu Compania ºi cu legile aplicabile activitãþii lor; Puteþi sã deveniþi MEMBRU Business ºi sã primiþi beneficiile suplimentare ale unui MEMBRU de nivel Business prin îndeplinirea ºi acceptarea condiþiilor de calificare la nivel business descrise în Planul actual de Compensare al Retelei. În calitate de MEMBRU Business, veþi fi rãspunzãtor pentru managementul organizaþiei dumneavoastrã de vânzãri. La obþinerea nivelului de MEMBRU Business, sunteþi de acord sã îndepliniþi urmãtoarele activitãþi în general, împreunã cu cele specifice prezentate pentru nivelul asociat.

ACTIVITÃÞILE MEMBRULUI Business
• Îndeplinirea tuturor activitãþilor unui MEMBRU
• Formarea unei echipe de marketing pentru dezvoltarea rețelei prin învãþarea ºi pregãtirea altor persoane cu privire la modalitatea de folosire ºi obtinere de beneficii maxime din rețeaua Raisense.
• Ajutarea, prin pregãtirea altor MEMBRI sã formeze o bazã solidã ºi profitabilã pentru beneficii maxime
• Crearea unui echilibru între dezvoltarea reþelei ºi pregãtirea MEMBRILOR.

ACTIVITÃÞILE PARTENERULUI
• Îndeplinirea tuturor activitãþilor unui PARTENER
• Îndeplinirea tuturor activitãþilor unui MEMBRU Business
• Formarea unui portofoliu propriu de clienti si MEMBRI care se concentreazã pe folosirea ºi obþinerea de beneficii maxime din reþea, pregãtirea ºi sprijinirea potenþialilor MEMBRI care doresc sã obþinã un venit suplimentar
• Pregãtirea ºi ajutarea MEMBRILOR care se dedicã formãrii unei organizaþii de vânzãri care sã ducã la un succes financiar mai mare
• Recompensarea MEMBRILOR cumpãrãtori cu instrumente de recompensare a retelei